اردوی ورزشی تفریحی ششم به هفتم – اردوی معارفه

روز یکشنبه 26 خردادماه اردوی معارفه و اردوی ورزشی و تفریحی دانش آموزان هفتم جدید در مجموعه ورزشی چمران برگزار شد.  دانش آموزان از ساعت 8 صبح در مدرسه خاضر شدند. در حدود ساعت 9 صبح دانش آموزان به محل اردوی چمران رسیدند و تیم کشی انجام شد. دانش آموزان در سه رشته بسکتبال و…