کلاس ورزش روز پنجشنبه

روز پنجشنبه 22 آذر ماه دانش آموزان پایه اول کلاس بسکتبال و والیبال داشتند. دانش آموزان در روز پنجشنبه در تمرینهای وایبال به مرور اسپک و در تمرینهای بسکتبال به مرور تمرین سه گام پرداختند.  

تکمیل کار فوم طراحی

دانش آموزان پایه اول کار بر روی فوم خود را به اتمام رساندند . کاری که در آن دانش آموزان شکلها و طرحهای مختلفی را بر روی فوم پیاده کردند. این نوع کار درجشنواره ایران ما و چاپ تیشرتهای مربوطه بسیار کمک کننده است.