صبحانش کلاس 3/3

صبحانش امروز سومها امروز دوشنبه 19 آذر ماه انجام شد. صبحانش و صرف صبحانه ای متفاوت در کنار دوستان و کادر محترم مدرسه همفکری ورزشی برای شکست حریفان والیبال نشسته از جمله برنامه های متنوع دور همی سومها بود بازی قدیمی زو که در نمازخانه مدرسه در برنا مه های صبحانش انجام می شود با…

کلاس ورزش

تمرین بسکتبال امروز مدرسه دانش به آموزش سه گام اختصاص داشت. دانش آموزان در کلاس فوتبال هم به آموزش دریبلینگ پرداختند و سپس به بازی گروهی پرداخته شد. کلاسهای ورزش دانش آموزان پایه اول روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام می شود.