اردوی تهرانگردی 3- کوهپیمایی داراباد،استخر کوثر ، امامزاده صالح ، بستنی اکبر مشتی

به نام خدا:  روز 25 تیر ماه و ساعت 7/45 صبح و سومین اردوی تهرانگردی . مقصد اول کوهپیمایی داراباد. وقتی اتوبوس پارک کرد. همه نگاهشان به قله های مرتفع داراباد افتاد. 42 نفر از دانش آموزان به همراه سه مربی( آقایان راهبر ، بهرادمهر ،حسینخانی ) به ارتفاعات داراباد عزیمت کردند. وجود تابلوها مسیر…