• کمک معلم پایه هفتم
  • کارشناس مهندسی پزشکی –  بیومکانیک
  • کمک مسئول پایه هفتم در سال تحصیلی 93-94
  • دبیر ریاضی و کمک مسئول پایه هفتم در سال تحصیلی 94-95
  • فعالیت در تشکل های دانشجویی
محمدرضا بهرادمهرمعلم راهنمای پایه هفتم معلم ریاضی

دبیر عربی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
22 سال سابقه مدیریت و معاونت و تدریس

علیرضا اقبالیمدیر