دبیرستان دانش قلهک

نشریه دانش آموزی

معرفی کادر اجرایی و آموزشی

على علیه السلام فرمود :

فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش

که با تحصیل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.