جشنواره ملل

gallery-icon
video-player-icon
rss-icon
seminar2-icon
ehsan-icon
iran-ma-icon

نشریه دانش آموزی

معرفی کادر اجرایی و آموزشی

على عليه السلام فرمود :

فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش

كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.

جشنواره ملل