جشنواره ملل

نشریه دانش آموزی

معرفی کادر اجرایی و آموزشی

على عليه السلام فرمود :

فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش

كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.

جشنواره ملل