Posts tagged with: اطاق عمل در دبستان دانش

  • Home
  • اطاق عمل در دبستان دانش

اطاق عمل

۱۰/۱۸/۱۳۹۵ | اخبار | By admin | 0 Comments

ابتدا دانش آموزان با آمادگی هایی که قبلاً به دست آورده بودند وتوضیحاتی که پیرامون  حساسیت ودقت عمل به آنان گفته شده بود با اشتیاق تمام وارد اطاق عمل شدند تا از نزدیک شاهد تشریح یکی از شگفت انگیز ترین موجودات قرن اخیر باشند .

READ MORE