سرگرمی

 

اهمیت و نقش آموزش و پرورش در بهسازی و توسعه زندگی فردی و اجتماعی موجب شده است که جامعه و اولیاء دانش آموزان انتظار داشته باشند که مدرسه محیطی رشد دهنده، پویا و زمینه ساز پرورش استعدادهای بالقوه و خداداد  فرزندان آنان باشد.تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش تنها با ایجاد محیطی پویاو با نشاط امکان پذیر است . بدین جهت لازم دیده شد آئین نامه اجرایی مجتمع را با توجه به سیاستهای راهبرد اساسی و تحول بنیانی درآموزش و پرورش و مساعی همکاران و اولیاء مدارس تنظیم نماییم.