جشن نیمه شعبان

به نام خدا  اگه اشتباه نکنم از 17 فروردین کار تمرین ما برای جشن نیمه شعبان شروع شد  . همه  انگار منتظر یک اتّفاق بزرگ بودیم . هر کس مشغول یه برنامه شده بود و کار می کرد .  گروه سرود به رهبری آقای خرّم یار یه سرود زیبا برای این جشن بزرگ آماده کرده…