به نام خداوند مهربان

این شعار چندمین سال است که توی مدرسه دانش طنین انداز می شه .اواسط آبان ماه هر سال قلک ها ی همدلی بین گلهای عزیز دانش پخش می شه

نا باهم در کنار هم کمک هامون رو جمع کنیم تا د رنزدیک سال نو بتونیمدل بچّه های دیگه رو هم شاد کنیم .

خدا روشکر که تو مدرسه ی ما همه ی دانش آموزان این کا ر پسندیده رو انجام می دهند .

از لطف و همکاری اولیاء محترم در این حرکت خدا پسندانه  تشکّر ویژه داریم .